Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinė mokykla

Korupcijos prevencija

►Korupcijos prevencijos programos

►Korupcijos rizikos analizė

►Korupcijos pasireiškimo tikimybė

►Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

►Informacijos apie asmenį surinkimas

►Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

►Kita aktuali informacija apie korupciją ir jos prevenciją


PATVIRTINTA

Širvintų r. Bagaslaviškio
Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos direktoriaus
2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 55

ŠIRVINTŲR. BAGASLAVIŠKIO IGNO ŠEINIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2016 - 2017 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

            1. Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos (toliau- mokyklos) korupcijos prevencijos programos (toliau - Programa) tikslas - atskleisti ir šalinti priežastis bei prielaidas korupcijai įstaigoje atsirasti ir plisti.

            2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57 2297; 2008, Nr.71 - 2700), Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programa (Žin., 2002, Nr. 10 - 355, 2009, Nr. 60 - 2346; 2011, Nr.77 - 3727).

            3. Programa siekiama vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, o Programos įgyvendinimo priemonėmis siekiama užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę mokyklos darbuotojų veiklą.

            4. Šioje Programoje numatytos priemonės yra Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija dalis.

            5. Korupcija kenkia demokratijai, ekonomikai ir teisės sistemai, todėl ypač daug dėmesio turi būti skirta korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimui, būtina ugdyti visuomenės nepakantumą šiam reiškiniui.

            6. Korupcinio pobūdžio nusikalstama veika yra ši: kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kita nusikalstama veika, jei ji padaryta viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas, siekiant sau ar kitiems asmenims naudos, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kita nusikalstama veika, kai tokias veikos padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

            8. Korupcijos prevencija mokykloje įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

            8.1. teisėtumo - korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;

            8.2. visuotinio privalomumo - korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi mokyklos darbuotojai;

            8.3. sąveikos - korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;

            8.4. pastovumo - korupcijos prevencijos ir kontrolės priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus.

III. PROGRAMOS TIKSLAI

            9. Svarbiausias programos tikslas - sustiprinti korupcijos prevenciją, užkirsti kelią korupcijos atsiradimui mokykloje, pašalinti teisės aktų, procedūrų, kitų veiklos sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

            10. Programa siekiama užtikrinti korupcijos prevencijos mokykloje principus ir įgyvendinti korupcijos prevencijos uždavinius.

IV. PROGRAMOS UŽDAVINIAI

            11. Pagrindiniai programos uždaviniai:

            11.1. nustatyti sritis, kuriose yra didžiausia galimybė ir sąlygos atsirasti korupcijai;

            11.2. atskleisti korupcijos įstaigoje priežastis, sąlygas ir jas šalinti;

            11.3. sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos mokykloje organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;

            11.4. padidinti mokyklos darbuotojų teisinį sąmoningumą ir atsakingumą, kelti personalo kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje.

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

            12. Didinti visuomenės pasitikėjimą mokykla ir jos teikiamomis paslaugomis.

            13. Korupcinė situacija vertinama ir korupcijos programos nuostatos bei jos vykdymo priemonių planas sudaromas 4 metams. Esant būtinybei, programa gali būti papildoma.

            14. Šia programa siekiama sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę mokykloje.

            15. Programos įgyvendinimo kontrolę vykdo direktoriaus įsakymu paskirti asmenys.

PATVIRTINTA

Širvintų r. Bagaslaviškio
Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos direktoriaus
2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 55

ŠIRVINTŲ R. BAGASLAVIŠKIO IGNO ŠEINIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2016-2017 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo laikas Vykdytojas
Komisijos, įgaliotos vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, paskyrimas 2016 m. gruodis P. Kamienas
Patvirtinti mokyklos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą 2016-2017 metams 2016 m. gruodis P. Kamienas
Skelbti mokyklos interneto svetainėje Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2016-2017 m. priemonių planą 2016 m. gruodis P. Kamienas
Supažindinti darbuotojus su Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2016-2017 m. priemonių planu 2016 m. gruodis P. Kamienas
Kontroliuoti mokyklos gautos labdaros, paramos, spec. lėšų panaudojimą Nuolat T. Barkauskas
Viešai skelbti mokyklos internetiniame puslapyje informaciją apie laisvas darbo vietas Nuolat P. Kamienas
Skaidriai vykdyti specialistų, darbuotojų priėmimą ir atleidimo iš darbo Nuolat P. Kamienas
Skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje metinį planuojamų viešųjų pirkimų planą Kasmet P. Kamienas
Teikti mokyklos metinę veiklos ataskaitą mokyklos tarybai Kasme P. Kamienas
Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir esant būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones Kasmet P. Kamienas, T. Barkauskas
Skelbti mokyklos darbuotojų atlyginimų vidurkius mokyklos svetainėje Kas ketvirtį J. Černiauskienė, K. Gelažauskas
Siekti didinti viešųjų pirkimų apimtis per Centrinė perkančiąją organizaciją (toliau - CPO) atsižvelgiant į prekių ir paslaugų kataloge (toliau katalogas) pateiktų prekių, paslaugų ir darbų asortimentą Nuolat T. Barkauskas
Dalyvauti mokymuose korupcijos prevencijos klausimais 2016-2017 P. Kamienas, T. Barkauskas
Nustatyti veiklos sritis, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė Kiekvienų metų II ketvirtį P. Kamienas

IŠVADA


DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS ŠIRVINTŲ R. BAGASLAVIŠKIO IGNO ŠEINIAUS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE 2016 m. gruodžio 15 d.

            Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau - Korupcijos prevencijos įstatymas) 6 str., Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis (toliau - Rekomendacijos), patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170, buvo atliktas Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Analizuotas 2016 m. II pusmečio laikotarpis. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinės mokyklos mokytoja L. Rumšytė.

            Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas pagal Rekomendacijų kriterijus.

1. Kriterijus - „Padaryta korupcijos pobūdžio nusikalstama veika“.


            Per analizuojamąjį laikotarpį mokykloje neužfiksuota korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, teisės pažeidimai, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė. Mokykloje sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti direktorių ir asmenį atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus. Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus mokykloje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu negauta.

2. Kriterijus - „Mokyklos darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“.


            Mokyklos darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra reglamentuoti Mokyklos nuostatuose, vidaus darbo tvarkos taisyklėse, darbuotojų pareigybių aprašymuose, kitose direktoriaus įsakymais patvirtintose veiklos ir buhalterinėse tvarkose. Darbuotojai su dokumentais pasirašytinai supažindinti. Teisės aktai periodiškai peržiūrimi. Atskirų darbuotojų pavaldumas ir atskaitingumas reglamentuotas direktoriaus ir darbuotojų pareiginiuose nuostatuose . Su šiuo kriterijumi susiję, korupciją skatinantys faktoriai nenustatyti.

3. Kriterijus - „Daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“.


            Mokykla - Širvintų savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti įgaliojimus savarankiškai priimti kai kuriuos sprendimus, susijusius su Mokyklos turto valdymu, naudojimu, ir disponavimu juo, viešaisiais pirkimais, kuriuos teisės aktai nenustato prievolės derinti su kitomis valstybės įstaigomis. Mokyklos viešųjų pirkimų organizatorius prekes, paslaugas perka esant būtinam poreikiui ir pirkimai yra nedidelės vertės. Mažos vertės pirkimai vykdomi per elektroninę viešųjų pirkimų sistemą (maisto pirkimas) arba apklausos būdu. Tai mažina korupcijos pasireiškimo tikimybę. Visi viešieji pirkimai vykdomi pagal direktoriaus įsakymu patvirtintas viešųjų pirkimų taisykles. Mokykla esminių sprendimų, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, nepriima.

4. Kriterijus - „Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija“.


            Mokykloje mokosi mokiniai. Mokytojai yra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus dėl informacijos konfidencialumo. Pažymėtina, kad per vertinamąjį laikotarpį konfidencialios informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės esminių pažeidimų mokykloje nenustatyta.

5. Kriterijus - „Anksčiau atlikus rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“.


            Analizuojamu laikotarpiu Specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka neatliko korupcijos rizikos analizės mokykloje ir nėra pateikusi motyvuotos išvados, kurioje butų nurodyti veiklos trukumai bei pateiktos rekomendacijos jiems šalinti.

IŠVADA


            Išanalizavus mokyklos veiklos sritis pagal parinktus korupcijos prevencijos pasireiškimo tikimybės nustatymo kriterijus, įvertinus esamą padėtį Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinėje mokykloje, darytina išvada, kad Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinėje mokykloje korupcijos pasireiškimo tikimybė yra maža. Tokia tikimybė egzistuoja tarnybos konfidencialios informacijos naudojimo srityje, naudojant elektroninį dienyną.

Mokytoja Liucija Rumšytė@ 2014 bagaslaviskis.lt

mokykla@bagaslaviskis.lt

Į viršų