Širvintų r. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinė mokykla


Mokyklos istorija

            Mokykloje mokydavosi apie 50 įvairaus amžiaus mokinių. Mokyklos išlaikymą tvarkė valstybė ir bažnyčia. Už pradinį mokslą mokėti nereikėjo.
Pirmieji mokytojai, lietuvių kalbą dėstantys mokiniams, buvo Karolina Šataitė, Elena Janušytė. Vėliau pradinėje mokykloje dirbo Guobis, Leonardas Šatas .
            1948/49m.m. mokėsi 133 Pirmoji parapijinė mokykla Bagaslaviškyje buvo įkurta amžiaus pradžioje klebonijoje. Vėliau buvo pastatyta medinė mokykla, kuriai 1931 m. sudegus, vaikai vėl buvo mokomi klebonijoje. Mokiniai buvo mokomi tik skaityti ir rašyti. nuo 1906 m. iki 1915m. mokymas vyko tik rusų kalba.1915-1918m. mokykloje buvo keturios klasės ir mokiniai mokomi ne tik rusų, bet ir lietuvių kalba. Lenkų ir vokiečių okupacijos metu (1919-1920m.) mokykla neveikė.
            1921m. vėl buvo atidaryta pradinė mokykla. Dėstoma lietuvių ir rusų kalbomis. Pirmoji mokytoja buvo Penda Anastazija. To laikotarpio mokytojai buvo baigę progimnaziją, gimnazija ar mokytojų seminarą. Nuo 1915m. mokykloje buvo dėstoma tikyba. Per savaitę du kartus i Gelvonų atvažiuodavo popas, o lietuvių mokinius katekizmo mokydavo Bagaslaviškio kunigai. Mokyme vyravo mirtinas tekstų mokymasis, rašymas, skaičiavimas bei piešimas. Mokiniai skaitė iš elementorių "Žybsnelis", "Žvaigždutė".
            Pradinėje mokykloje dirbo mokytojai Strazdienė, Tėrilienė, J. Daračiūnas, M. Jakučiūnas.1949/50m.m. mokykloje mokėsi 116 mokinių. 1951/52m.m. -104 mokiniai.
            1952/53m.m. Bagaslaviškyje įsteigta septynmetė mokykla. Pirmuoju mokyklos direktoriumi buvo Stasys Pulkauninkas. Tais metais mokykloje mokėsi 122 mokiniai, o kitais jau 155. Mokykloje dirbo 8 mokytojai. 1957/58m.m. mokykloje mokėsi 188 mokiniai. Tais metais mokykla performuota į vidurinę. Mokykloje jau dirbo 14 mokytojų. 1959/60m.m. išleidžiama pirmoji abiturientų laida. Brandos atestatus gavo 20 mokinių.
            1961 m. brandos atestatus gavo 6 abiturientai. Mokykloje dirbo šie mokytojai: Galina Stepašova, Valė Diržytė, Elena Stasiukaitienė, Antanas Naudžiūnas, Viktoras Butkevičius, Antanas Jočys, Janina Sviderskienė, Apolonija Pociūnaitė, Michalina Žitlinskienė, Aldona Jurkūnaitė, Adelė Sviderskienė, Elena Janušytė, Birutė Jucevičiūtė, Jonas ir Birutė Jadzevičiai.1961-1962 m. m. mokykloje mokėsi 195 mokiniai. Mokytojų gretas papildė mokytojai Veronika ir Edmundas Bonikatai, Rimantė Vitaitė, Janina Piškinaitė, Jelena Iljušina. Brandos atestatus gavo 9 mokiniai. Mokyklos direktoriumi dirbo Jonas Jadzevičius.
            1963 m. buvo išleista ketvirtoji abiturientų laida. Brandos atestatus gavo 11 abiturientų.
            1963-1934 m. m. mokykloje dirbo Rimantė Puišienė, Alfonsas Puišys, Birutė Etmonavičienė, Viktoras Alekna, Elena Matukaitė ir anksčiau minėti mokytojai.
            1964-1965 m. m. Bagaslaviškio vidurinėje mokykloje mokėsi 205 mokiniai. Mokiniai buvo aktyvūs sportininkai, gerų rezultatų pasiekė turistai kraštotyrininkai, kurie dalyvavo respublikos turizmo varžybose Merkinėje. Turistams kraštotyrininkams vadovavo mokytoja Aldona Jurkųnaitė. Nors mokykla neturėjo nei geros sporto salės, nei stadiono, bet mokiniai pasiekdavo gerų rezultatų.
            1966-1967 m. m. mokykloje mokėsi 219 mokinių. Dirbo jauni mokytojai: Juozas Vasiliauskas, Vida Juškevičiūtė, nemažą pedagoginį stažą turintis Albinas Jurkūnas, Petras Pauliukonis, Albinas Genys, Genė Kriščiūnaitė, Elena Šatienė, Stasė Šiaučiūnaitė. Mokytojas Viktoras Alekna vadovavo ,,Žinijos‘‘ draugijai. Mokykloje veikė politechnikos, klasių vadovų, kalbų metodiniai rateliai. Mokytojai dalijosi darbo patirtimi, didelį dėmesį skyrė mokinių pažangumui. Buvo apibendrinta mokytojos Elenos Janušytės geroji patirtis. Stiprinant mokyklos materialinę bazę didelį darbą atliko mokytoja Vida Juškevičiūtė. 1966 m. ji buvo paskirta mokyklos direktore.
            1967-1968 m. m. prasidėjo naujos tipinės mokyklos statyba, buvo numatyta pastatyti ir gyvenamąjį namą mokytojams. Mokykloje veikė įvairūs būreliai. Mokiniai noriai mokėsi dainuoti mokyklos chore, šokti tautinius šokius. Tai didelis muzikos mokytojo Jeronimo Pauliukonio ir šokių vadovės Janinos Sviderskienės nuopelnas. Šiais mokslo metais mokyklą baigė17 abiturientų. Tai buvo antroji abiturientų laida. Penki mokiniai vienuolika klasių baigė gerais ir labai gerais pažymiais. Tai Vytautas Banišauskas, Nijolė Pinkevičiūtė, Audronė Ručinskaitė, Aldona Šarmavičiūtė, Elvyra Traknytė. Mokykloje mokėsi 203 mokiniai, dirbo 15 mokytojų. Mokyklai vadovavo direktorė Vida Juškevičiūtė. Brandos atestatus gavo 12 abiturientų. Mokytojai mėgo keliauti. Jie pabuvojo Latvijoje, Estijoje, lankėsi Kryme, Gruzijoje. Mokinai susirašinėjo su estais, latviais, kazachais. Mokiniai iš Estijos svečiavosi mokykloje. Pavasario atostogų metu 10 klasės mokinys Julius Tatarėlis už geriausią rašinį rajone buvo nuvykęs į Telšius, kur vyko respublikinis literatų konkursas.
            1968-1969 m. m. mokykloje mokėsi 190 mokinių. Brandos atestatus gavo 13 abiturientų. Gerais ir labai gerais pažymiais mokyklą baigė Ona Jurkevičiūtė ir Janina Survilaitė. 1969-1970 m. m. mokykloje mokėsi 191 mokinys Gerais ir labai gerais pažymiais mokyklą baigė Vida Guščaitė ir Ona Striungytė. Mokykloje dirbo 16 mokytojų. Veikė pailginta darbo dienos grupė ir bendrabutis. Buvo įkurtas interklubas ,,Draugystė‘‘.
            1970-1971 m. m. mokykloje mokėsi 214 mokinių. Brandos atestatus gavo 11 abiturientų. Labai gerais pažymiais mokyklą baigė Rimantas Didžiokas, Danguolė Sargūnaitė, Regina Unčiurytė. Šiais mokslo metais pradėta dirbti naujoje mokykloje.
            Bagaslaviškio mokyklos abiturientai Rima Jurkūnaitė, Dalia Matukaitė, Edita Ručinskaitė, Saulius Gatelis, Jolita Kukytė ir Aušra Bagdonaitė mokyklą baigė aukso medaliais. Šiandien jie dirba mokytojais, gydytojais. Septyni abiturientai mokyklą baigė sidabro medaliais. Tai Jolanta Beinoravičiūtė, Saulė Kaminskaitė, Jolanta Petkevičiūtė, Vidas Jokubauskas Deimantas Palkevičius, Irmantas Kamienas ir Valė Vinclovaitė.
            Bagaslaviškio mokyklos direktoriais buvo: Stasys Pulkauninkas (1952-1959), Adelė Sviderskienė (1972-1980), Elena Pakalnienė (1981-1985), Pranas Kamienas (1985-2008), Nuo 2008 m. balandžio 1 d. mokyklos direktorius Pranas Kamienas buvo pakviestas dirbti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriumi. Laikinai mokyklos direktoriaus pareigas ėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Četrauskienė. Nuo 2009 m. ir šiuo laikotarpiu mokyklai vadovauja Pranas Kamienas.
            Atgimimo laikotarpiu mokykloje atgimsta religinės ir tautinės šventės- Kalėdos, Velykos, Užgavėnės, Vasario 16- oji.
            1990-1991 m. m. pradėta dėstyti tikyba. Puoselėjamos senos mokyklos tradicijos- šimtadieniai, paskutiniai skambučiai, išleistuvių, Kalėdinių eglučių šventės.
            1999 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos Širvintų rajono valdybos sprendimu Nr. 119 Bagaslaviškio vidurinei mokyklai suteiktas kraštiečio rašytojo Igno Šeiniaus vardas. Rugsėjo 1-ąją prie mokyklos buvo pastatytas tautodailininko Ipolito Užkurnio stogastulpis, skirtas garbingam mokyklos jubiliejui pažymėti. 1999 m. pastatytas naujas priestatas prie mokyklos , kuriame įrengta moderni katilinė, aktų salė. Duris atvėrė kompiuterių klasė. Mokykloje įgyvendintas etnokultūrinis projektas, kuriam vadovavo mokytojos Laimutė Kamienienė ir Liucija Rumšytė. Mokiniai skatinami nepamiršti praeities senųjų tradicijų, tautos vertybių.

Mokykla 2001- 2008 m.

            Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 38 straipsnio 3 punktu ir Švietimo ir mokslo ministerijos 2001 04 06 raštu Nr.24-15-1210, rajono Tarybos sprendimu 2001 05 24 Nr. 125 Bagaslaviškio Igno Šeiniaus vidurinė mokykla buvo reorganizuota į Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinę mokyklą.
            2002-2003 m. m. buvo atliktas srities ,, Mokymosi pasiekimai“ auditas, parengtas tobulinimo planas, kuriame numatytos konkrečios ugdymo kokybės gerinimo priemonės. Mokiniai turi galimybę rinktis dalykus pagal gebėjimus, kompetencijas. Mokyklos mokytojams sudarytos galimybės dalyvauti įvairiuose kursuose, seminaruos, projektuose. Jie nuolat kelia dalykinę ir metodinę kvalifikaciją, ugdymo procese plačiai naudoja IKT. Buvo vykdomi šie ilgalaikiai projektai: ,, Bagaslaviškio parapijos vardynas‘‘( vadovė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Roma Vareikienė), ,,Bitinėlis‘‘( vadovas- biologijos vyr. mokytojas Gediminas Žilinskas). Nemažai buvo vykdoma trumpalaikių projektų per lietuvių kalbos, gamtos, socialinių mokslų ir kitų dalykų pamokas. 2003 m. buvo pradėtas įgyvendinti projektas,, IT diegimas ugdymo procese ir mokyklos veikloje‘‘. Mokykla dalyvavo dr. J. P. Kazicko šeimos fondo bei Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotame projekte ,, Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo 7-8 kl. ugdymo procese proveržis‘‘. Dalyvaudama mokyklų tobulinimo programoje , mokykla įsigijo kompiuterinės technikos už 20 tūkst. Lt. Dar tiek pat lėšų projektui įgyvendinti skyrė rajono savivaldybė. Mokykloje dirbantys mokytojai geba naudotis kompiuteriu. Mokiniai atlieka namų darbus kompiuteriu ir siunčia mokytojui.
            Bendra mokymosi ir ugdymo kokybė mokykloje yra gera. Ugdomoji veikla yra orientuota į mokinių gebėjimų ir vertybinių nuostatų ugdymą, aktyvų, sąmoningą mokinių įsitraukimą į mokymosi ir ugdymosi procesą. Mokytojai didelį dėmesį skiria ugdymo procesui tobulinti – dėstymo aiškumui, tikslingumui, užduočių ir priemonių pasirinkimui , skatinančios aplinkos sukūrimui, problemų sprendimui, savęs vertinimui ir kitiems gebėjimams ugdyti. Dalykų integravimas padeda sudominti vaikus prasminga veikla, susieta su gyvenimo praktika.
            2004-2005 m. m. mokykloje buvo vykdomas srities ,,Ugdymo turinys‘‘ išorės auditas, užtikrinantis ugdymo kokybės augimą, tobulinama darbo su gabiais mokiniais sistema. Mokiniai, gyvenantys toliau nei 3 km. nuo mokyklos, yra pavežami. 2004—2005 m. m. mokykloje mokėsi 105 mokiniai, dirbo 22 mokytojai. Mokyklos direktorius Pranas Kamienas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui- Aldona Četrauskienė.
            2005-2006 m. m. mokykloje dirbo 43 darbuotojai, iš jų 21 pedagogas. 20 mokytojų turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, 2 mokytojai turi mokytojo metodininko kvalifikaciją, 11 vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Mokyklos direktorius Pranas Kamienas įgijo II vadybinę kategoriją. Mokykla yra parengusi ir įgyvendina mokytojų kvalifikacijos, kėlimo programą, mokytojų atestacijos programą, vykdo mokyklos vidaus auditą, didelį dėmesį skiria specialiųjų poreikių mokinių ugdymui, dalyvauja respublikiniuose projektuose ir programose. Mokykloje veikė 20 papildomo ugdymo būrelių, į kurių veiklą įsijungė 90% mokinių.
            Mokyklai būdinga:
            - nedidelis mokinių skaičius- iki 110;
            - geras mikroklimatas, šilti ir draugiški mokinių ir mokytojų santykiai, saugi aplinka;
            - pakankamai gera materialinė bazė;
            - aukšta mokytojų dalykinė ir metodinė kvalifikacija;
            - modernizuotas ugdymo turinys ir procesas;
            - mokyklos veikloje plačiai įdiegtos informacinės komunikacinės technologijos;
            - atvirumas pokyčiams, bendravimui ir bendradarbiavimui ( bendraujama su Molėtų rajono Videniškių pagrindine mokykla, palaikomi glaudūs ryšiai su L. Stuokos –Gucevičiaus vidurine mokykla);
            - ryškūs mokyklos filologų, sportininkų, turistų, meno saviveiklos grupių laimėjimai;
            
            - mokykla leidžia laikraštį ,,Šeiniukas‘‘, internetinį puslapį;
            - plati kultūrinė veikla;
            - tradicinių renginių organizavimas rajono mokykloms;
            2006-2007 m. m. mokykloje dirbo 34 darbuotojai, iš jų 19 pedagogų. Mokykla dalyvauja šiuose respublikiniuose projektuose ir programose: vidaus audito projekte ,,Kaip mums sekasi?‘‘, ,,IKT taikymo 7-8 klasių ugdymo procese proveržis‘‘, ,,Lietuvos bendrojo lavinimo besimokančių mokyklų tinklų modelio kūrimo programa‘‘. Mokykloje įgyvendintas IKT diegimo ugdymo procese ir mokyklos veikloje projektas, kurio vertė apie 62 000Lt. Mokyklos bendruomenės nariai ( mokiniai, jų tėvai, mokytojai) vertina savo mokyklą, didžiuojasi ja , kuria ir puoselėja mokyklos tradicijas. Mokyklos vadovai telkia mokyklos bendruomenę, įkvepia ir palaiko iniciatyvas. Išskirtiniai mokinių laimėjimai rajono ir šalies olimpiadose ir konkursuose, geri pasiekimų patikrinimų rezultatai. Mokykla turi gausią biblioteką, gerą skaityklą, vėl veikia mokyklos bendrabutis.
            2007-2008 m. m. Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinė mokykla vykdė ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, ankstyvąjį užsienio kalbų ir pagilintą dalykų mokymą. Mokykloje dirbo 36 darbuotojai, iš jų 19 pedagogų. Mokykla dalyvavo šiuose respublikiniuose projektuose: vidaus audito ,,Kaip mums sekasi?‘‘, ,,IKT taikymo 7-8 klasių ugdymo procese proveržis‘‘, ,,Lietuvos bendrojo lavinimo besimokančių mokyklų tinklų modelio kūrimo programa‘‘, ,,Mokyklų sėkmės istorijos‘‘.
            Dalyvaudama ,,Lietuvos bendrojo lavinimo besimokančių mokyklų tinklų modelio kūrimo programoje‘‘ mokykla sprendė ,,Mokymo ir mokymosi strategijos‘‘ tobulinimo programą , parengė mokymosi stilių tyrimo metodiką, tyrė mokinių mokymosi stilius. Mokykla bendrauja su Tauragės Tarailių pagrindine mokykla, rajono mokyklomis ir švietimo organizacijomis. Efektyviai veikia mokykloje savivaldos institucijos: mokyklos taryba, mokinių taryba , mokytojų taryba. Mokyklos Šeiniūniečių klubas kasmet organizuoja Igno Šeiniaus minėjimus Širvintų rajono visuomenei, palaiko glaudžius ryšius su rašytojo sūnumi Irviu Šeiniumi iš Stokholmo Rotary klubu.
            Mokykla vietos bendruomenei svarbi kaip kultūros institucija ir informacijos centras- mokykla padeda organizuoti parapijos renginius , suteikia galimybę vietos bendruomenei naudotis mokyklos patalpomis ir biblioteka, mokinių tėvai gali naudotis mokyklos kompiuteriais. Veiksmingai plėtojama mokinių socializacija ir tobulinamas ugdymo procesas. Pakankamai gerai išspręstas mokinių pavėžėjimo klausimas, mokykla turi savo autobusėlį. Mokykla naudoja 74 kompiuterines mokomąsias programas. Dirba daug puikių mokytojų , mylinčių savo darbą ir vaikus.

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            


@ 2014 bagaslaviskis.lt

mokykla@bagaslaviskis.lt

Į viršų